fbpx

általános szerződési feltételek

az ön mosolyáért dolgozunk

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatás ellátására

I. Általános szabályok

Eltérő írásos megállapodás hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a Vitadent Fogászati és Fogtechnikai Kft. (Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, valamint minden, a Szolgáltató által kötött szerződésre.

II. Fogalom meghatározások:

1. Szolgáltató: A Vitadent Fogászati és Fogtechnikai Kft. (székhelye:. 7625 Pécs, Szőlő utca 71., Cégjegyzékszáma: 02-09-060956, Adószáma: 10649967-1-02, Működési Engedély száma: BA-04-NEO/01961-2/2018.) A Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.

2. Megrendelő: az egyedi szolgáltatási szerződésben, a Kezelési tervben vagy egyéb a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó nyilatkozatban megnevezett páciens.

III. A felek közötti szerződéses jogviszony tartalma

1. A felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás(ok), ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát jelen ÁSZF feltételei és az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező „Megbízási Szerződés” (a továbbiakban: MSZ ) szerinti tartalommal határozzák meg. Amennyiben az MSZ mást nem tartalmaz, azt a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére a jelen szerződéses feltételek szerint kerül sor, a mindekori aktualizált MSZ-ben rögzített egyéb kiegészítő feltételek szerint.

A Kezelési terv a Szolgáltató javaslatán alapul, de amennyiben a kezelés a Szolgáltató által megkezdődik, ez a Kezelési Terv Megrendelő általi jóváhagyását jelenti, amelytől a Szolgáltató jogosult önállóan eltérni, azonban nagyobb szakmai eltérések esetén köteles előzetesen a Megrendelővel egyeztetni. Mindezek függvényében a Kezelési Tervvel együtt kalkulált árajánlat automatikusan módosulhat a beavatkozás költségeinek függvényében.

2. Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosok, szakasszisztencia és alvállalkozók igénybevételével teljesíti az MSZ szerint vállalt szolgáltatás(oka)t, biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat a kezelést ellátó fogorvos és a Megrendelő által egyeztetett időpontokban és gyakorisággal.

3. Az MSZ aláírásával szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez – különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, a Megrendelő által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Szolgáltató alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a közvetített tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató e közvetített szolgáltatásokat is értékesítheti változatlan formában ill. tartalommal a Megrendelő részére, melyet azonban saját döntése alapján jogosult változatlan áron vagy kiegészített díjjal továbbértékesíteni a Megrendelő felé.

IV. A szolgáltatás ellenértéke

4. A Szolgáltató a szolgáltatások díjairól, anyagköltségeiről a Megrendelőket honlapján és a rendelőben kifüggesztett árlistával is tájékoztatja. A Szolgáltató a közvetített szolgáltatások értékéért nem felel, az a mindenkori alvállalkozó díjszabásának függvénye, melyről a Megrendelőt legkésőbb a kezelés megkezdésekor szóban vagy írásban tájékoztatja.

5. Az MSZ szerint elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségei az MSZ-ben, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre, számlázásra.

6. Amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik fogtechnikai anyag, az alkalmanként elvégzett kezelés díja kezeléskor fizetendő. Az MSZ szerint az aktuális díjjegyzék figyelembe vétele mellett átalány díjazás is megállapítható.

7. Fogtechnikai anyagok szolgáltatása esetén ezek költségeinek 50%-a előre, a fennmaradó hányad az anyag beépítésekor fizetendő.

8. Az MSZ szerint díj- és anyagköltségek 30 napig érvényesek, ezt követően a Szolgáltatónak jogában áll a díj-, és anyagköltség egyoldalú változtatására. Ettől függetlenül az MSZ-ben előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai okok, (pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység) miatt is.

9. Megrendelő az egyes kezelés(ek) befejezésekor az aktualizált MSZ-en aláírásával igazolja a Szolgáltató teljesítését, Szolgáltató ennek alapján állítja ki szolgáltatásairól, az anyagköltségekről, a teljesítéséhez kötődő közvetített szolgáltatások ellenértékéről a számláját. A számla aláírásával a Megrendelő a Szolgáltató teljesítését és a számla átvételét igazolja. Szolgáltató jogosult a számlát, annak mellékletét postai úton megküldeni a Megrendelő részére.

V. Fizetési feltételek

10. Az előző pontok szerint kiállított számlák, a számla keltének napján hatályos számviteli és adószabályoknak megfelelő módon tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját és határidejét. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres összege. Amennyiben a kezelés kezdete és a számlakiállítás napja között jogszabályváltozás miatt a számla egyéb a Megrendelő által nem ismert adatot is tartalmaz, Szolgáltató elsődlegesen és mindig a hatályos jogszabályi előírások betartására köteles, függetlenül az előzetes tájékoztatóktól.

VI. Adatvédelem, tájékoztatás

11. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja.

12. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az MSZ-hez mellékelt, általa aláírt Páciens Karton elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.

13. A Megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból a Szolgáltató Rendelőiben hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén kizárólag rendőrhatóságnak jogosult bemutatni. Szolgáltató biztosítja a jogot a Megrendelő részére, hogy minden egyéb vagy eltérő adatkezeléssel kapcsolatban kérésére személyesen és írásban nyilatkozatot tegyen a Szolgáltató helyiségében.

14. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a Szolgáltató aktuális hírlevelekkel, a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, a Szolgáltató újdonságairól őt tájékoztassa. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki.

15. A Szolgáltató a rendelőben kifüggeszti a betegjogi tájékoztatót.

16. Szolgáltató az általa okozott károkért a polgári jog rá vonatkozó általános szabályai szerint köteles helytállni.

VII. Egyéb rendelkezések

17. Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy az MSZ-t, a Kezelési tervet, és minden egyéb, szolgáltatással kapcsolatos dokumentációt aláíró személy az eljáró Szolgáltatónál aláírásra jogosult személy.

18. Megrendelő az MSZ, a Kezelési terv aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte.

19. Jelen ÁSZF, a Páciens Karton, a Kezelési terv és az MSZ együttesen tartalmazzák a Paciens és a Szolgáltató szerződéses megállapodásait.

20. Az ÁSZF-ben és az MSZ-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi, fogorvosi és járóbeteg szolgáltatásokra vonatkozó egyéb ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

21. Jelen ÁSZF-ből eredő bármilyen esetleges jogviták eldöntésére kizárólag a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes.

22. Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, amely elsősorban jogszabályváltozások, szakmai előírások, kódexek, a nemzetközi partnerek standardjainek változása esetén következik be.

Vitadent Fogászati és Fogtechnikai Kft. képviseletében:
Dr. Horváth Ferenc Zoltán ügyvezető

Vitadent Fogászati és Fogtechnikai Kft. Általános Szerződési Feltételek 2005. január 3-ától visszavonásig